לקוחות יקרים,
איזה שנה הייתה לנו: שלוש מערכות בחירות ,קורונה ,קורונה ,קורונה ,בחירות בארה"ב והשנה טרם הסתיימה...
לקראת תום השנה האזרחית בחרנו גם השנה להקדים ולפנות אליכם כדי שנוכל להיערך יחד באופן
אפקטיבי ויעיל לסוף שנת המס:
 
שנת המס מסתיימת  ביום ה ה31.12.2020 כדי למנוע בעיות בעדכון התשלומים לגופים השונים יש להעביר את האסמכתאות על  ביצוע התשלומים עד יום ה 24.12.2019 בשעה 16:00 וזאת כדי שנוכל לבצע שיוך כספים  בזמן.במידה ויועברו כספים לאחר מועד זה לא נוכל להתחייב על שיוך הכספים כיאות
להזכירכם כי לא ניתן לקבל תשלומים באמצעות צקים!!!
 
לפניכם תקרות המס השונות ע"פ הקטגוריות השונות: שכיר, שכיר בעל שליטה, עצמאי וזאת
ע"פ המוצרים הפנסיוניים השונים:
קרנות השתלמות :
 
הפקדה לקרן השתלמות עבור שכיר / בעל שליטה
נושאתיאורסכום/שיעורשנתי/חודשי
תקרת משכורת קובעתמשכורת מרבית שתשלום בעדה לקרן פטור ממס תקרת הפקדה שנתית 18,854 ₪15,712 חודשי
שיעור הפקדות מעסיקשיעור ההפקדה אשר לא ייזקף לעובד כהכנסה חייבת ולא יחויב במס ריווחי הון. לחב' מוכר 4.5% בגין בעל שליטהעד 7.5%חודשי
שיעור הפקדת עובדשיעור ההפקדה של העובד עד גובה תקרת השכר בגינו לא יחויב במס ריווחי הון, שיעור זה חייב להיות שליש מהפקדות המעסיקבדר"כ 2.5%

 
 
 
הפקדה לקרן השתלמות עבור עצמאי
נושאתיאורסכום/שיעורשנתי/חודשי
תקרת הכנסה קובעתתקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות265,000 שנתי
סכום הפקדה מרביבגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן (4.5% מתקרת ההכנסה הקובעת)11,925 שנתי
תקרת הפקדה מוטבתתקרת הפקדה שהרווחים הראליים בגינה פטורים ממס ריווחי הון בשיעור 25%18,600 שנתי

 
 
 
 
 
קופות גמל/ביטוח מנהלים-עצמאי/קרנות פנסיה
 
נושאתיאורסכום/שיעורשנתי/חודשי
קופת גמל להשקעהסכום ההפקדה השנתי המאפשר את קבלת ההטבה71,337ש"חשנתי
תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיהסכום הפקדה מרבי בקרן פנסיה מקיפה (סכום השווה לפעמיים שמ"ב X 20.5%  (הקרן "יודעת" לקבל סכום שקלי)4,325.91 חודשי
הפקדות לתגמוליםבגין שכיר תגמולים +א.כ.ע, לא.כ.ע מקסימום 3.5% מתייחס גם לבעלי שליטה (למעט פיצויים) ,סה"כ לא יעלה על 7.5%26,378 משכרחודשי
הפקדות לפיצוייםלשכיר תקרת הכנסה פטורה34,900 שכרחודשי
לשכיר תקרת הפקדה כוללת : 34,900X8.33%X12 (חודשי2,908ש"ח)34,900 לשנה
בעל שליטה (חודשי 1035ש"ח)12,230 לשנה
עצמאי *ניכוי 11% +5% זיכוי=16%34,848 לשנה
**ניכוי11%+זיכוי 5.5% =16%34,848 לשנה
סה"כ הפקדה לעצמאי  34,848 לשנה
*תקרת ההכנסה הפטורה הינה211,200ש"ח לשנה למי שמשלם עד 3.5% לאובדן כושר עבודה
** תקרת ההכנסה הפטורה הינה211,200ש"ח לשנה למי  שאינו שמשלם עד 3.5% לאובדן כושר עבודה
 
    
   
    

 
פנסיה חובה לעצמאיים
בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאיים המחייב עצמאיים להפריש לפנסיה.
החוק מחייב מינימום תשלום , אך באפשרותכם להגדיל את התשלום ואפילו לקבל הטבות מס כמפורט לעיל. חלק מהכספים שצברתם יכולים לשמש אתכם גם בתקופה שאינכם עובדים, כדמי אבטלה .
זכרו!! ככל שתתחילו לחסוך מוקדם יותר , כך תצברו יותר כסף לגיל הפרישה
דוגמאות לחישוב חובת התשלום :
עד שכרשיעור הפקדה הפקדה חודשית
4,9534.45%220.4
1,04712.55%131.39
6,000 351.79

 
עצמאיים שמרוויחים מעל השכר הממוצע במשק (שהינו 10,551ש"ח ) חייבים להפקיד רק 897 ₪ .
לדוגמא : עצמאי עם הכנסה חודשית של 10,551 ₪ בחודש או עצמאי עם הכנסה חודשית 20,000 ₪ בחודש יהיו חייבים להפקיד את אותו סכום , 842 ₪ .
בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם הרו"ח.
שימו לב !! עצמאי שלא יפקיד לתוכנית קצבה לעצמאיים עלול להיקנס בשיעור של 500 ₪ לשנה !!!
 
עצמאיים ובעלי שליטה יש להיוועץ ברו"ח לצורך קבלת נתונים מדוייקים
פנסיית חובה
להזכירכם כי חובתו של המעביד נקבעת בהתאם לשאלה האם לעובד קיימת תוכנית פעילה או לא במידה ולא החבות לתחילת תשלום היא לאחר 6 חודשים ובמידה וקיימת תוכנית פעילה עד 3 חודשים מיום תחילת עבודתו רטרואקטיבית מהיום הראשון כל זאת עד סוף שנת המס המוקדם מביניהם  - עובד שהגיע עם תוכנית קיימת שבה שיעור ההפקדה לפיצויים גבוה מ- 6% -יש לשמור על שיעור ההפקדה.
לעובד שמורה הזכות להחליט הן מי יהיה הסוכן המטפל ואיזה תוכנית לבחור (מנהלים/פנסיה)
בחר העובד בתוכנית ביטוח מנהלים חייב להיכלל בו כיסוי לא.כ.ע .
 
התייחסות לזמן קורונה:
1.שכירים שהוצאו לחל"ת: החל מתחילת זמן הקורונה (03.2020) אפשרו חברות הביטוח/פנסיה/גמל לא להפקיד לתקופה של עד-3-חודשים ולא חייבו בעלות. החל מזמן זה על העובד להחליט האם לשלם בגין "שמירת זכויות" או שבמקרים מסוימים ניתן לשלם את העלות מתוך כספי התגמולים הצבורים. רבים מקבלי מכתבי "פיגור" בגין תשלומי פרמיות ועלכן יש להסדיר נושא זה
2.עצמאים: רבות דובר על כך שעצמאים אינם מקבלים קצבת אבטלה וזאת למרות תשלום לביטוח לאומי. המדינה במקום להתמודד עם הנושא החליטה על "שורת הקלות" לעצמאים למשיכת כספים מתוכניות הקיימות על שמם
2.1קרנות השתלמות:
בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 אשר פורסם ביום 29.07.2020, החל מיום 10.08.2020 ועד ליום 09.02.2021 ניתן למשוך מכלל קרנות ההשתלמות שלך גם יחד, כספים שאינם נזילים בסכום של עד 7,500 ש"ח, בכל חודש,  ללא ניכוי מס*, וזאת בהתקיים אחד לפחות מהתנאים הבאים:
 1. העמית או בן/בת זוגו פוטרו או יצאו לחל"ת החל מיום 01.03.2020 ועד ליום הגשת בקשת המשיכה.
 2. ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העמית ובן/בת זוגו החל מיום 01.03.2020 ועד לתום החודש שקדם ליום הגשת הבקשה פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העמית או בן/בת זוגו בשנת 2019.
 
ככל שאת/ה עומדים בתנאים הנזכרים לעיל, תוכל/י להגיש בקשת משיכה בכפוף להקלות של הוראת השעה, בסכום של עד 7,500 ש"ח בכל פעימה על פי המועדים הבאים :
 
מספר הבקשותמועד הגשת הבקשה
פעימה ראשונה10.08.20-31.08.20
פעימה שניה01.09.20-30.09.20
פעימה שלישית01.10.20-31.10.20
פעימה רביעית01.11.20-30.11.20
פעימה חמישית01.12.20-31.12.20
פעימה שישית01.01.21-31.01.21
פעימה שביעית01.02.21-09.02.21

 
דגשים חשובים:
 • ביצוע המשיכה כפוף לחתימת העמית על הצהרה המהווה חלק מטופס המשיכה הייעודי ולפיה העמית מצהיר על התקיימות לפחות אחד מהתנאים לעיל.
 • הזכאות אינה נצברת וניתן למשוך בכל חודש (על פי התאריכים בטבלה מעלה) עד 7,500 ש"ח (סה"כ ניתן למשוך סכום של 52,500 ש"ח לאורך תקופת ההוראה).
 • זמן הטיפול בבקשת המשיכה הוא עד 7 ימי עסקים מיום קבלת בקשה מלאה ותקינה.ספירת הימים תחל ביום העסקים העוקב ליום העסקים שבו התקבלו המסמכים התקינים בחברה.
  במקרה שמועד תשלום הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד תשלום הכספים ליום העסקים הרביעי של אותו חודש.
 • החשבון לא ייחסם להפקדות לאחר המשיכה. במקרה של משיכה שתאפס את החשבון ייפתח חשבון חדש והוותק בחשבון זה יהיה הוותק של חשבון המקור ממנו בוצעה המשיכה על פי הוראת השעה.
 • משיכת כספים מהחשבון אגב הוראת השעה לא תיפגע בוותק בחשבון ובזכות להחלת וותק.ככל שאת/ה מעוניינים למשוך סכום הגבוה מתקרת הוראת השעה (7,500 ש"ח) יש למלא שני טפסי משיכה נפרדים (טופס משיכה ייעודי לפי הוראת השעה וטופס משיכה רגיל לקרן השתלמות אותו ניתן
  2.2תוכניות פנסיוניות:
  שר האוצר ישראל כץ ויו"ר רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת פרסמו טיוטת תקנות המאפשרת לציבור העצמאים בישראל למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני, שיהווה עבורם מקור הכנסה זמני בעת הפסקת עבודה, ובפרט במהלך משבר הקורונה. התקנות החדשות מתירות לעצמאים העומדים בתנאים שנקבעו למשוך עד כשליש מהחיסכון בפטור ממס. אולם, עצמאים רבים מתחו ביקורת חריפה על המהלך וטענו כי הוא פוגע בעתידם.

  התנאי המרכזי המאפשר משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני הוא הפסקה או סגירה של הפעילות העסקית. אליו מצטרפים תנאים נוספים: הפקדות הפנסיה בוצעו על פי חוק, וזאת במשך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות, וכן לאחר שעברו לפחות 36 חודשים מהמשיכה הקודמת
   
  חשוב לשים לב!!!
  ככל שניתן אנו ממליצים לא למשוך כספים אלו ולזכור כי ביום היציאה לפרישה סכומים יהיו חסרים  ויצרו פגיעה קשה ולא ניתנת לתיקון בחיסכון הפנסיוני.
   
  חיסכון פרטי
  ניתן לחסוך בגין כל אדם במכשיר הקרוי קופת גמל להשקעה עד לסך של 73,337 ₪ לשנה. במידה ואדם יחליט למשוך את הכספים בפרישה כקצבה חודשית יהיו הכספים פטורים כולל ממס ריווחי הון, ניתן למשוך הכספים בכל עת אך אז לא יינתן הפטור ממס. יכול להיות כלי חיסכון אלטרנטיבי מעולה.
  ניתן לפתוח פוליסת חסכון ללא הגבלת סכום הן באופן עצמאי והן באופן פרטי.
  שירותים נוספים:
  רבים אינם יודעים כי ניתן להתחיל קצבאות מרוב התוכניות הפנסיוניות החל מגיל 60 גם אם ממשיכים לעבוד. במקרים רבים נמצא כי קיים יתרון כספי ניכר בהתחלת קבלת הקצבאות אנו מבצעים בדיקת כדאיות לנושא וכן טיפול בהליך עצמו (שרות זה הינו בתשלום)
   
   
  בנוסף אנו מציעים שרותים נוספים כגון: :
  *: ייעוץ לפרישה
  *, ניתוח תיק ביטוח ,
  *טיפול בתביעות כולל בתביעות סיעוד בקופות החולים,
   השירות הינו בתשלום אשר ייקבע בהתאם לאופי ודרישות השירות .
  להזכירכם כי אנו מבטחים בנוסף לביטוח פנסיוני ובריאות גם ביטוחים אלמנטריים -רכב, דירה, משרד, עסק ועוד וכמובן ביטוח נסיעות לחו"ל  -  פנו לקבלת הצעה
   .
   
  .
   
   
  בריאות
  אופיר – סנרג'י ביטוח
Coi בניית אתרים